Distinguished Mentor Award

...
Prof P F Kotur
Karnataka

Info

Maj General Rashmi Datta
Chandigarh

Dr Sadhana Kulkarni
Aurangabad

...
Dr Vasanthi Vidya Sagaran
Chennai

Info

...
Dr Pramila Chari
Chandigarh

...
Dr Manju Shree Ray
Kolkata

...
Dr Rebecca Jacob
Bangalore